Anunțuri

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

In conformitate cu Ordinul nr. 1284/ 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile

solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari

finantate din fonduri europene

Denumire solicitant: Forestbrod SRL

Adresa: Judet Suceava, Sat Falcău, Comuna Brodina, Nr. 112 A

E-mail: office.forest@yahoo.com

Tipul proiectului de investiții: Extinderea capacitatii de productie

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 6.000.000 Euro.

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și

extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro

– 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord-Est

Denumirea achizitiei: PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor privati

pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/ 2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE, A

DOSARELOR DE ACHIZITIE MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al onsultantului

si/ sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz).

Valoarea totala estimata a serviciilor de consultanta: maxim 5% din valoarea eligibila a investitiei.

Pretul contractului (ofertat) nu se poate ajusta.

Curs INFOEURO valabil la data lansării apelului de proiecte, 1 Euro = 4.8318 Lei (august 2020)

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 20/11/2020 ora 12:00.

Adresa: Judet Suceava, Sat Falcău, Comuna Brodina, Nr. 112A

Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul

finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare.

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la

procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru

participarea la procedura, ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin

transmiterea unui e-mail la office.forest@yahoo.com

Data: 09.11.2020

Sus